شمارهٔ ۴۵۳

خار پیراهن مشو آسودگان خاک را
تا پس از مردن نگردد بر تنت هر موی مار