تک‌بیت شمارهٔ ۶۳۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ندیدم روز خوش تا رفت دامان دل از دستم
که در غربت بود، هر کس عزیزی در سفر دارد