شمارهٔ ۹۶

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای بندگی تو پادشاهی کردن
کارت همه انعام الهی کردن
من، در غفلت، عمر به پایان بردم
من این کردم، تا تو چه خواهی کردن