تک‌بیت شمارهٔ ۹۰۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بنمایید بجز آینه و آب، کسی
که به دنبال سرم روز سفر می‌گرید