رباعی شمارهٔ ۸۹۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در باغ در نیامدم گرد آور
درویش و تهی روم من راهگذر
خواهی که برون روم مرا بگشا در
ور نگشائی گمان بد نیز مبر