رباعی شمارهٔ ۱۰۶۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

تمکین و قرار من که دارد در عشق
مستی و خمار من که دارد در عشق
من در طلب آب و نگارم چون باد
کار من و بار من که دارد در عشق