شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

در قعرِ دلِ خود سفرم میباید
در عالمِ کل یک نظرم میباید
هر روز ز تشنگی راهم صد بحر
خوردم تنها و دیگرم میباید