رباعی شمارهٔ ۴۴

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

مستست بتا چشم تو و تیر به دست
بس کس که به تیر چشم مست تو بخست
گر پوشد عارضت زره عذرش هست
از تیر بترسد همه کس خاصه ز مست