شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

نه هیچ کسی به زندگانیش گرفت
نه نیز به مرگ جاودانیش گرفت
تو پشهٔ عاجزی و او صرصرِ تند
بنشین تو که هرگز نتوانیش گرفت