تک‌بیت شمارهٔ ۶۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دلیل راحت ملک عدم همین کافی است
که هر که رفت به آن راه، برنمی‌گردد