رباعی شمارهٔ ۱۱۹۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

تا چند بهر زه چون غباری گردم
گه بر سر که گه سوی غاری گردم
تا چند چو طفل بر نگاری گردم
یک چند گهی بگرد یاری گردم