شمارهٔ ۶۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

چون تن زده سر به راه میباید داشت
بگشاده زبان گناه میباید داشت
چون شمع برون داشت زبان ببریدند
در کام زبان نگاه میباید داشت