رباعی شمارهٔ ۱۲۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن جاه و جمالی که جهان‌افروز است
وان صورت پنهان که طرب را روز است
امروز چو با ما است درو آویزیم
دی رفت و پریر رفت که روز امروز است