شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب چهل و یکم: در صفت بیچارگی عاشق

ای ابر هوای عشق تو بس خون بار
وی راه غم تو وادیی بس خونخوار
در راه تو از ابر تحیر شب و روز
باران دریغ و درد میبارد زار