رباعی شمارهٔ ۳۹۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در هجر تو گر دلم گراید به خسی
در بر نگذارمش که سازم هوسی
ور دیده نگه کند به دیدار کسی
در سر نگذارمش که ماند نفسی