تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۸۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر فقیران پیشدستی کردن از انصاف نیست
میوه چون در شهر شد بسیار، نوبر می‌کنم