تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مادر از فرزند ناهموار خجلت می‌کشد
خاک سر بالا نیارد کرد از تقصیر ما