رباعی شمارهٔ ۳۵۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

شاهان ممالک تو مودود و معین
دارند خزانها نهان در ثمین
گوهر که همین بر سر گنجست و همین
باهر که همان از در تیغست و همین