تک‌بیت شمارهٔ ۷۹۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش
در خزان، هر برگ، چندین رنگ پیدا می‌کند