جز غم عشق بهر چیز که در ساخته‌ای
حیف و صد حیف از آن عمر که در باخته‌ای

۷
۹