شمارهٔ ۷۴

در غلط می افکند هر دم سپند بزم را
عکس رخسارت ز بس آیینه را افروخته است