شمارهٔ ۸

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

گر دل بر امید رهنمون بنشیند
ور در غم خود میان خون بنشیند
در ششدرهٔ خوف و رجا مانده است
تا آخر کار مهره چون بنشیند