تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به سیم قلب یوسف را نمی‌گیرند از اخوان
من انصاف از خریداران درین بازار می‌خواهم