شمارهٔ ۴۶۵

از دل نبرد زنگ الم باد بهارم
چون گرد یتیمی است زمین گیر غبارم