تک‌بیت شمارهٔ ۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می‌شوند از سردمهری، دوستان از هم جدا
برگ‌ها را می‌کند فصل خزان از هم جدا