تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

پیراهنی که می‌طلبی از نسیم مصر
دامان فرصتی است که از دست داده‌ای