شمارهٔ ۴۲

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

چون نعره زنان قصد به کوی تو کنیم
جان در سر و کار آرزوی تو کنیم
در هر نفسم هزار جان میباید
تا رقص کنان نثار روی تو کنیم