دامن هر دو جهان از کف غم برهانم
گر بچنگم فتد از چرخ گریبان و سری

۵
۷