رباعی شمارهٔ ۶۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

آنم که مرا نه دل نه جان و نه تنست
بر من ز من از صفات هستی بدنست
تا ظن نبری که هستی من ز منست
آن سایه ز من نیست که از پیرهنست