شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

گاهی به هوس حرف فنا میخوانیم
گاهی ز هوس نزد بقا میمانیم
تر دامنی وجود خود میدانیم
بر خشک بمانده چند کشتی رانیم