تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در گوشه فقس مگر از دل برآورم
این خارهاکه در دلم از آشیانه است