تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور
هر چند روی مردم دنیا ندیدنی است