تک‌بیت شمارهٔ ۵۶۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من به اوج لامکان بردم، وگرنه پیش ازین
عشقبازی پله‌ای از دار بالاتر نداشت