غزل شمارهٔ ۱۵۴۹

عشقبازی می کنم آری بلی
بل ایازی می کنم آری بلی
خرقهٔ خود را به جام می مدام
خوش نمازی می کنم آری بلی
نقد دل در آتش عشقش گداخت
زر گدازی می کنم آری بلی
کار من در عشق جانبازی بود
نیک بازی می کنم آری بلی
من شهید و غازی من عشق او
وصف غازی می کنم آری بلی
هر که را بینم به عشق روی او
دلنوازی می کنم آری بلی
سید ار نازی کند من بنده ام
نو نیازی می کنم آری بلی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۵۴۹ - عشقبازی می کنم آری بلی

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بلی، آری، عشق، غازی می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه بلی ۸ بار ، آری ۸ بار ، عشق ۳ بار ، غازی ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۵۴۹ - عشقبازی می کنم آری بلی استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بلی 8
آری 8
عشق 3
غازی 2