شمارهٔ ۲۰

عطار / مختارنامه / باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق

دایم گهر وصل تو میجویم باز
وز هجر تو رخ به اشک میشویم باز
تا نرگسِ مستِ نیم خوابت دیدم
هم مستم و هم ز خواب میگویم باز