رباعی شمارهٔ ۶۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

گل گفت: مهل، که باد بویم ببرد
چون خاک به هر برزن و کویم ببرد
با وصل من آن آب چو آتش مینوش
زان پیش که آتش آبرویم ببرد