شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

عقلی که جهان کمینه سرمایهٔ اوست
در وصفِ تو، عجز،‌برترین پایهٔ اوست
هر ذرّه که یک لحظه هوای تو گزید
حقّا که صد آفتاب در سایهٔ اوست