هر که بر نور رفت و باز آمد
شک ندارم که او پشیمان است