شمارهٔ ۴۵

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

آن سیل که از قوّت خود جوشان بود
با هر چه که پیش آمدش کوشان بود
چون عاقبت کار به دریا برسید
گویی که همه عمر ز خاموشان بود