تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مرا که خرمن گل در کنار می‌باید
ازین چه سود که دیوار گلستان پیداست ؟
بررسی آماری تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۳ - مرا که خرمن گل در کنار می‌باید

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ,که، گلستان، کنار، چه، دیوار، پیداست، ازین، سود، می‌باید، خرمن می باشند. صائب تبریزی از کلمه ,که ۲ بار ، گلستان ۱ بار ، کنار ۱ بار ، چه ۱ بار ، دیوار ۱ بار ، پیداست ۱ بار ، ازین ۱ بار ، سود ۱ بار ، می‌باید ۱ بار ، خرمن ۱ بار در تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۳ - مرا که خرمن گل در کنار می‌باید استفاده کرده است.

کلمه تکرار
,که 2
گلستان 1
کنار 1
چه 1
دیوار 1
پیداست 1
ازین 1
سود 1
می‌باید 1
خرمن 1
؟ 1
گل 1
در 1
مرا 1