رباعی شمارهٔ ۱۴۱۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای عاشق گفتار و تفاصیل سخن
ای گر ز سخنوران قهارهٔ کن
روزیت چو نیست علم نونو هله ور
ای کهنه فروش در سخنهای کهن