شمارهٔ ۴۰۷

در لعل یار خنده دندان نما ببین
در روز اگر ستاره ندیدی بیا ببین