شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

تا کی زنی ای دل خسته جوش
در پردهٔ خود نشین و خونی مفروش
بگشای نظر ببین که یک یک ذرّه
خون میگریند جمله بنشسته خموش