رباعی شمارهٔ ۱۰۶

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

با قدر تو آب آسمان ریخته باد
با خاک درت ستاره آمیخته باد
گر کم کند از سر تو یک موی فلک
خورشید ازو به مویی آویخته باد