تک‌بیت شمارهٔ ۴۲۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

داند که روح در تن خاکی چه می‌کشد
هر ناز پروری که به غربت فتاده است