شمارهٔ ۱۳

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

رعنائی و نازکی رها باید کرد
مردانه مخنثی قضا باید کرد
جان را سپر تیر قضا باید کرد
دل را هدف تیر بلا باید کرد