شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

هر جان که به بحر رهنمون اندوزد
بیرون رود از خویش درون اندوزد
یک ذرّه شود دو کون در دیدهٔ او
وان ذرّه ز ذرّگی برون اندوزد