شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

در هر چیزی که بود دل بستگیم
از جمله بریده گشت پیوستگیم
دیوانگی عشق تو از یک یک چیز
خو باز همی کند به آهستگیم