تک‌بیت شمارهٔ ۷۱۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من بر سر آنم که به زلف تو زنم دست
تا سنبل زلف تو چه سر داشته باشد؟