تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۸۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

همان ریزند خار از ناسپاسیها به چشم من
به مژگان گرچه از راه عزیزان خار می‌چینم